יום ד', ו’ באב תשע”ח
כיתת מופת
ללמוד אחרת
ספורט
של"ח
תגובות: 0   צפיות: 2
תגובות: 0   צפיות: 0
שעורים פרטיים במתמטיקה, לשון ואנגלית בחינם

תקנון חטיבת זאב הסכמות א. התלמידים והמורים הם בראש ובראשונה בני אדם, שזכאים לכל זכויות האדם הבסיסיות ובראשם הזכות לכבוד. בית הספר יעשה כמיטב יכולתו לעגן זכויות אלו. מורי בית הספר, המנהלת וההנהלה יהיו קשובים ודלתם תהיה תמיד פתוחה לטובתו ולשמירת כבודו של התלמיד. ב. בית הספר מעמיד במוקד העשייה הבית ספרית את התלמיד, הישגיו הערכיים, החינוכיים והלימודיים. לבד מהלימודים הפורמאליים אמור התלמיד למצוא בו מקום שמכין אותו לחיים בצורה המיטבית, תוך רכישת מיומנויות חברתיות ואחרות, ובראשן רכישת אמון בעולם, בעצמו וביכולתו. ג. בית הספר מאמין שבאינטראקציה בין המורים לתלמידים מתקיימים יחסים של נתינה וקבלה. המורים מסייעים לתלמידים ללמוד והתלמידים יסייעו למורים ללמד. בית הספר מאמין שיש למורים ולתלמידים מטרה משותפת, ושהם חולקים אותם ערכים בסיסיים, אלא שבנקודת זמן זו הם ממלאים תפקידים שונים. ד. בית הספר מאמין כי על המורים לקבל את כל התלמידים כשווים, תוך שאיפה לסייע להם למצוא את מקומם הראוי בבית הספר ולאפשר לכל תלמיד לטפח את כישרונותיו ואת יכולתו ולמצות אותם. ה. זכותו של התלמיד לפרטיות היא זכות בסיסית חשובה ביותר. לכן מורה לא יקרא ולא יעביר לקריאה לאדם אחר בבית הספר או מחוצה לו שום פריט שתלמיד כתב או שהיה ברשותו ללא נטילת רשות מהתלמיד. הדברים מתייחסים גם לפתקים, שתלמידים כותבים במהלכו של שיעור בניגוד לדעתו של המורה. ו. בית הספר יגן על צנעת הפרט של התלמיד ככל שניתן. לכן, מורה או עובד אחר בבית הספר לא יספר לאדם אחר בתוך בית הספר או מחוצה לו פרט כלשהו שנוגע לצנעת הפרט של התלמיד, שנודע לו במסגרת מילוי תפקידו, אלא לגורמים שאמורים לדעת זאת במסגרת תפקידם. ז. בית הספר יפעל לשמירת כבודו של התלמיד. לכן מורה לא יעיר לתלמיד כל הערה שנוגעת לאופיו או לתכונות האישיות של התלמיד. המורה רשאי להעיר לתלמיד הערות ביחס לתפקודו כתלמיד בצורה עניינית בלבד. ח. התלמיד יכבד את המורה בכך שיפנה אליו בכבוד הן בפניה אישית והן בתקשורת ביניהם במליאת הכיתה ,בכל מקום אחר בביה"ס ומחוצה לו והכל על מנת לאפשר העשייה החינוכית, עליה מופקד צוות המורים והמחנכים. ט. התלמיד יכבד את המוסד החינוכי בו הוא מתחנך הן ע"י שמירת הרכוש, והן ע"י כיבוד כללי ההתנהגות ואף בייצגו את ביה"ס מחוץ לכתליו. י. מחנך הכיתה יידע כל תלמיד באשר לזכויותיו הייחודיות כגון זכויות תלמיד עולה, הקלות "והתאמות" במבחנים ועוד. המחנך יידע גם את המורים המקצועיים באשר לזכויותיהם הייחודיות של תלמידיו השונים. תקנון חטיבת "זאב" בשנת הלימודים תשס"ח עברה החטיבה תהליך, בו גובש תקנון בית ספרי ע"י הנהלת בית הספר, המורים, התלמידים וההורים. מטרת התקנון לסייע בהגשמת חזון בית הספר, המצמיח תלמיד שהוא "אדם, בן העם בן העולם". התקנון מהווה מסגרת ברורה של כללים וחוקים שנועדו ליצור ולשמר אווירה מיטבית ומכבדת בין כל באי בית הספר, חיזוק תחושת הביטחון והשייכות ומיצוי מלוא היכולות האישיות במסגרת הלמידה וההוראה כאחד. התקנון מחייב את התלמידים, המורים וההנהלה. אי ידיעת הכתוב בתקנון אינה פוטרת מאחריות. תקנון – תחום התנהגותי הכבוד הינו ערך בסיסי בין בני אדם בכלל ובבית הספר בפרט, וכל הבאים בשעריו מחוייבים לשמור על הכבוד לזולת. - מתוקף תפקידו, המורה הוא בעל הסמכות בכיתה ויש להישמע להוראותיו. תלמיד שלא יישמע להוראות המורה, יקבל הרשמת הפרעה והאירוע ידווח למחנך הכיתה. לאחר שלוש הפרעות, יועבר הטיפול לרכז השכבה. - אין מקום לאלימות פיזית או מילולית אלימות פיזית או מילולית מכל סוג שהוא אינה מקובלת, הן בין תלמיד לחברו והן בין תלמיד למבוגר. כלל זה חל בזמן השהות בין כותלי בית הספר, בשיעור, בהפסקה, בסיור לימודי, טיול שנתי, פעילות אחר הצהריים, הסעות בית ספר וכל פעילות אחרת. אלימות תגרור השעיה מיידית, הורדת ציון בהתנהגות ותיעוד בתיק האישי. - יש לעמוד בתחילת השיעור עד מתן אישור המורה לשבת. - יש לכבד את לוח הזמנים הבית ספרי ולהגיע בזמן לשיעור. שלושה איחורים שווים להפרעה אחת. אחרי שלושה איחורים יחויב התלמיד להגיע בשעה 07:30 לבית הספר או להישאר בסוף היום . איחור בתחילת יום יגרור רישום על איחור. איחור במהלך היום יגרור רישום על הפרעה. - אין להיעדר מבית הספר ומן השיעורים במהלך יום הלימודים, ללא סיבה מוצדקת. תלמיד הנעדר משיעור ונמצא בבית הספר יקבל הרשמה על משמעת , יחוייב להגיע בשעה 07:30 לבית הספר או להישאר בסוף היום . תלמיד היוצא ללא רשות מן הכיתה או שהמורה חושד כי נעדר מן השיעור ונמצא בבית הספר, יידע המורה את מזכירות בית הספר. - יש להביא ציוד ולהוציאו בתחילת השיעור. אי הבאת ציוד במשך שלושה שיעורים, תגרור הורדת ציון ב"הערכת מורה". - במהלך השיעור יהיו הטלפונים הניידים כבויים בתיק. תלמיד שהנייד שלו יונח על השולחן ו/או יצלצל בזמן השיעור, יקבל הרשמת הפרעה ויוחרם מכשירו עד סוף היום. - יש להופיע לבית הספר עם תלבושת אחידה (חורף/קיץ), למעט ימי ו' על תלבושת בית הספר להיות שלמה, לא חשופה – אין להגיע בגופיות, כפכפים ו/או מכנסיים קצרים (המכנסיים צריכים להגיע עד הברך). תלמיד שאינו מופיע עם תלבושת יקבל הרשמה על תלבושת ויחויב לגשת לאב הבית, לקבל חולצה חלופית אותה ילבש ויחויב להחזירה בסוף היום. 3 פעמים הגעה ללא תלבושת, תגרור הורדת ציון בהתנהגות ויידוע הורים ע"י מחנך הכיתה. - יש לשמור על שלמות ותקינות רכוש בית הספר תלמיד שיגרום נזק כספי, יישא בתשלום (הוא ו/או הוריו). תלמיד שיקשקש על שולחן או ציוד אחר – יישאר בסוף היום וידאג לנקות את כל השולחנות בכיתה. - העישון בין כותלי בית הספר אסור. תלמיד שייתפס מעשן יורחק מבית הספר באופן מיידי ויתועד מכתב לתיק האישי. אין להביא בלונים לאירועים. איסור כלי נשק: על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך יש איסור מוחלט לשאת ולהחזיק כלי נשק כגון: סכינים או כלים חדים ומסוכנים, מכשירי שוק חשמלי, גז מדמיע ועוד. כלי המסכן את שלום הציבור יוחרם ויוחזר רק להורי התלמיד. אם קיים חשד לקיומו של כלי אסור בכתה או בביה"ס רשאי מנהל בית הספר לבקש מהתלמידים לרוקן את תיקיהם וכיסיהם תלמיד שיסרב להוראות אלו יורחק מבית הספר. אופניים חשמליים: עפ"י חוק חל איסור רכיבה על אופניים חשמליים מתחת לגיל 16. אין להגיע לבית הספר באופניים חשמליים, יש לפעול על פי החוזר שנשלח מהעירייה ובו פרוט מלא בנושא. תורנים מחנכת הכיתה תמנה בכל שבוע שני תורנים. כל עוד לא מונו תורנים חדשים, יישארו התורנים בתפקידם. בהעדרו של תורן, ימלא את מקומו התלמיד הבא ברשימה. תפקידי התורן יוגדרו לתלמידים על-ידי המחנכת. יחד עם זאת, כל תלמיד אחראי אישית לניקיון סביבתו. מדרג לטיפול באירועי משמעת הטיפול בבעיות משמעת יהיה מדורג החל מהרשמה ודיווח של המורה המקצועי, שיחה עם מחנך הכיתה ודיווח להורים, טיפול ע"י הרכזת ובסוף תהליך, טיפול ע"י צוות ניהול וגורמי הרשות למעט מקרים חריגים שיטופלו מיידית ע"י צוות הניהול. מדרג הרשמות לקביעת ציון בהתנהגות: 3 הרשמות: שיחה עם המחנכת ודיווח להורים 4 הרשמות: הורדת ציון בהתנהגות, שיחה עם המחנכת ודיווח להורים 7 הרשמות: הורדת ציון בהתנהגות, שיחה עם המחנכת ודיווח להורים וכן הוצאת מכתב התראה בגין אי השתתפות בפעילות בית ספרית. 8 הרשמות ומעלה תישקל הרחקת התלמיד מבית הספר. השעיית תלמיד היא באחריות מנהלת החטיבה. ההשעיה תתועד בתיקו האישי של התלמיד. תלמיד אשר יביע חרטה על מעשיו, ישפר התנהגותו לאורך זמן והצוות החינוכי ימצא אותו ראוי, יוכל להמיר הרשמות שצבר בפעילויות שונות בבית הספר, על פי החלטת הצוות הפדגוגי ולשפר ציונו בהתנהגות. תקנון – תחום לימודי טוהר הבחינות תלמיד נדרש לגלות אחריות ומשמעת עצמית ולשמור על טוהר הבחינות בזמן המבחן. העתקה במבחן היא הפרת משמעת חמורה ! במקרה של חוסר יושר ותלמיד נתפס מעתיק בבחינה, מבחנו ייפסל ציונו במקצוע ייפגע והודעה על כך תשלח להוריו. עם תום המבחן התלמיד ימסור את טופס הבחינה עליו לרשום את שמו גם אם לא כתב והשלים דבר . מבחנים ובחנים מבחנים ובחנים חייבים להופיע בלוח המבחנים. חובה על כל התלמידים לגשת למבחנים ולבחנים במועדם. - תלמיד הנעדר יום לפני מבחן ו/או ביום המבחן, או מאחר לבחינה, ייבחן רק בהצגת אישור רפואי. - מועד ב' כפוף להחלטת המורה המקצועי המלמד בכיתה. - באחריות התלמיד להתעדכן לגבי השעה והחדר. לוח מבחנים- ייקבע על ידי רכזת השכבה והרכזת הפדגוגית. - לא ייקבעו יותר מ- 3 מבחנים בשבוע ויעשה פיזור מירבי של המבחנים במהלך השבוע, במידת האפשר. - כל שינוי במועד המבחנים יתבצע בתאום עם רכזת השכבה ואחראית המערכת. - ביום בו מתקיים מבחן לא יתקיים בוחן, אלא מבדק בלבד. - המורה יודיע מראש על היקף החומר למבחן ועל מבנה המבחן (עד שבוע לפני מועד המבחן). - במידת האפשר ישתדל המורה לקיים שיעור חזרה לפני בחינה. - המבחנים יוחזרו תוך שלושה שבועות מיום כתיבתם ועבודות, תוך חודש ימים מיום מסירתן. בחנים - הבוחן יכלול חומר של 3 שיעורים אחרונים כולל שיעורי הבית . - הבוחן יוחזר תוך עשרה ימים מיום כתיבתו. - מועד הבחנים ייקבע בתאום עם רכזת השכבה. מבדקים - מבדק יכלול חומר של השיעור האחרון ו/או שיעורי בית, בכתב או בעל פה, ללא הודעה מראש. - המבדק יוחזר תוך שבוע מיום כתיבתו. מבחני קיץ ועבודות קיץ תלמיד, שהוחלט במועצה הפדגוגית, כי עליו להכין עבודת קיץ ו/או להיבחן במבחן קיץ, יקבל מהמחנכת תעודת סוף שנה בצירוף של: - מועד מבחן הקיץ והיקף החומר. - טופס הדרכה להכנת העבודה ומועד הגשתה. ערעור על ציון (בוחן/מבחן/עבודה) אם ברצון תלמיד לערער על ציון, עליו לבקש מהמורה המקצועי לשוחח איתו על כך. אם לא נפתרה הבעיה, יפנה לרכז המקצוע ויצרף את העבודה/המבחן/הבוחן לבדיקה חוזרת. הציון הסופי יוחלט על ידי רכז המקצוע יחד עם המורה המקצועי/ת. שעורי בית הכנת שיעורי בית מהווה מרכיב חשוב בהערכת הישגי התלמיד בכל מקצועות הלימוד. על אי הכנת שיעורי בית יש להודיע למורה מראש. היעדרות משיעור אינה פוטרת מהכנת שיעורי בית שניתנו בשיעור ומהשלמת החומר שנלמד באותו שיעור. אי הכנת שיעורים תובא לידיעת ההורים ותביא להורדת ציון. - התלמיד חייב להכין שיעורי בית שניתנו ע"י המורה. - אי הכנת ש"ב 3 פעמים במחצית תגרום להורדה בציון. עבודות - העבודות תוגשנה במועד שקבע המורה. - מורה רשאי לא לקבל עבודה שלא הוגשה בזמן ללא סיבה מוצדקת ו/או להוריד ציון על פי שיקול דעתו. - המורה יקבע/יגדיר קריטריונים ברורים למתן ציון סופי. אחריות על השלמת חומר בשל היעדרות חלה על התלמיד. התאמות זכאות להתאמות תהיה לאחר מתן אישור כתוב מיועצת בית הספר. מועדי בחינה בעל פה לזכאים יתואמו מול המורה המקצועי. בית הספר ישאף לאפשר לכל התלמידים להבחן ביום הבחינה המקורי. תקנון – תחום חברתי בביה"ס מתקיימת פעילות חברתית ענפה ומגוונת שהיא חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים הבית ספרית. על התלמידים חלה חובה ליטול חלק בפעילות החברתית מטעם בית הספר, בבית הספר ומחוצה לו. - בתחום החברתי יושם דגש על פעילויות לגיבוש כיתתי, שכבתי ובית ספרי. - בית הספר ישאף למעורבות ותרומה בקהילה . - מועצת התלמידים הינה גוף משמעותי המייצג את כלל תלמידי בית הספר. - קהילת בית הספר תתייחס בכבוד ובהבנה לזולת ולשונה.